👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه شناسایی و تحلیل رفتار مشتریان با داده کاوی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه شناسایی و تحلیل رفتار مشتریان با داده کاوی

پایان نامه شناسایی و تحلیل رفتار مشتریان با داده کاوی با عنوان خوشه بندی فازی مشتریان و تحلیل رفتارآن ها با رویکرد داده کاوی پویا در مشتریان تلفن همراه سامسونگ می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

147

حجم

2561/218 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

پایان نامه شناسایی و تحلیل رفتار مشتریان با داده کاوی با عنوان خوشه بندی فازی مشتریان و تحلیل رفتارآن ها با رویکرد داده کاوی پویا در مشتریان تلفن همراه سامسونگ می باشد.  رفتارخرید مشتریان  تابعی از  ویژگی های فردی و ویژگی های محصول خریداری شده  است که در فرایند زمان تغییر می کند. مرور ادبیات نشان می دهد که یکی از اشتباهات رایج در تحلیل رفتار مشتریان فرض ایستا بودن  داده های جمع آوری شده می باشد. اما از آنجا که رفتار مشتریان در طی زمان تغییر می کند لذا تحلیل حاصله و تصمیم سازی بازاریابی بایستی مبتنی بر رفتارهای متغیر باشد و تشخیص جهت غالب تغییرات می تواند روند تغییرات آتی  بازار را نشان دهد.

در تشخیص رفتار مشتریان و طبقه بندی آنها  تمرکز غالب مطالعات  دانشمندان بر روی  تکنیک های داده کاوی بوده است که با بکارگیری آن ها  خوشه بندی جدیدی از مشتریان ایجاد می شود. روش های تفکیکی، روش های سلسله مراتبی  و الگوریتم های فرا ابتکاری و تکنیک RFM و ..... به عنوان مهم ترین تکنیک ها در این حوزه می باشند. از معایب این تکنیک ها این است که  در فرض پویا بودن اشیا و پویا بودن خوشه ناتوان می باشند. اما محیط واقعی بازاریابی و خوشه بندی رفتار مشتریان با فرض متغیر بودن اشیا و خوشه هم خوانی بیشتری دارند . در این پژوهش با الگوریتم پیشنهادی  C- میانگین فازی پویا برای شناسایی و تحلیل رفتار مشتریان نشان داده شده است که با حذف رفتارهای ثابت و تحلیل بر اساس رفتارهای متغیر  دسته بندی واقعی تری از رفتار مشتریان ایجاد شده است.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق1

1-1-    مقدمه3

1-2-    بیان مسئله4

1-3-    اهمیت و ضرورت تحقیق7

1-4-    هدف تحقیق7

1-5-    سوالات تحقیق8

1-6-    روش تحقیق8

1-7-    قلمرو تحقیق8

1-7-1-قلمرو موضوعی8

1-7-2-قلمرو مکانی9

1-7-3-قلمرو زمانی9

1-8-    تعریف واژه ها و اصلاحات9

1-8-1-داده کاوی9

1-8-2-خوشه بندی9

1-8-3-داده کاوی پویا9

1-8-4-منطق فازی10

فصل دوم:ادبیات تحقیق11

2-1- مقدمه13

2-2-داده کاوی13

2-3-خوشه بندی16

2-3-1-هدف خوشه بندی18

2-3-2-انواع خوشه بندی18

2-3-3-الگوریتم های خوشه بندی22

2-3-4-معیار فاصله23

2-3-5-الگوریتم C-means24

2-3-6-الگوریتم FCM25

2-4-طبقه بندی29

2-5-کشف قواعد وابستگی30

2-6-کشف الگوهای ترتیبی30

2-7-داده کاوی پویا31

2-8-خوشه بندی پویا32

2-9-روش های نوین برای خوشه بندی فازی پویا34

2-9-1-اختصاص اعضای پویا به کلاس های ایستا36

2-9-1-1-روش به کار بردن مسیر در خوشه بندی36

2-9-1-2-تشریح عملکرد c- میانگین فازی37

2-9-2-اختصاص اعضای ایستا به کلاس پویا39

2-9-2-1- شرح جزئیات روش پیشنهاد شده41

2-10-منطق فازی48

2-10-1مجموعه های فازی48

2-10-2-میانگین فازی51

2-10-2-1-میانگین مثلثی51

2-10-2-2-میانگین ذوزنقه ای52

2-10-3- فازی زدایی از میانگین فازی52

2-11-بخش بندی و تحلیل رفتار مشتریان53

فصل سوم: روش تحقیق57

3-1-مقدمه59

3-2-نوع پژوهش59

3-3-روش گردآوری داده ها60

3-4-جامعه ونمونه آماری61

3-5-روش تجزیه و تحلیل داده ها63

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها69

4-1-مقدمه71

4-2-تجزیه و تحلیل دوره ای داده ها71

4-2-1-تحلیل داده های دوره اول72

4-2-2-تحلیل داده های دوره اول و دوم74

4-2-3-تحلیل داده های دوره اول و دوم و سوم76

4-2-4-تحلیل داده های چهار دوره78

4-2-5-تحلیل داده های پنج دوره80

4-3- تجزیه و تحلیل تجمعی داده ها82

4-3-1تحلیل قطعی82

4-3-2 تحلیل فازی83

5-3-تجزیه و تحلیل تغییرات رفتاری84

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات87

5-1-مقدمه89

5-2 -بحث و نتیجه گیری89

5-3-محدودیت های تحقیق90

5-4-پیشنهادات کاربردی – مدیریتی91

5-5- پیشنهاد تحقیقات آتی92

پیوست 93

منابع 104

فهرست اشکال

شکل (2-1) روش های داده کاوی16

شکل (2-2) خوشه بندی وسایل نقلیه17

شکل (2-3) انواع الگوریتم های خوشه بندی22

شکل (2-4) معیارهای تشابه براساس توابع فاصله مختلف24

شکل (2-5) توزیع یک بعدی نمونه ها27

شکل (2-6) خوشه بندی کلاسیک نمونه های ورودی28

شکل (2-7) خوشه بندی فازی نمونه28

شکل (2-8) تشریح عملکرد FFCM39

شکل (2-9) نمای کلی روش خوشه بندی فازی پویا با تغییر ترکیب کلاس41

شکل (2-10) عدد فازی مثلثی50

شکل (4-1) خوشه بندی پویا73

شکل (4-2) خوشه بندی ایستا 73

شکل (4-3) خوشه بندی پویاچرخه 175

شکل (4-4) خوشه بندی ایستا چرخه 175

شکل (4-5) خوشه بندی پویا چرخه 277

شکل (4-6) خوشه بندی ایستا چرخه 277

شکل (4-7) خوشه بندی پویا چرخه 379

شکل (4-8) خوشه بندی ایستا چرخه 379

شکل (4-9) خوشه بندی پویا چرخه 481

شکل (4-10) خوشه بندی ایستا چرخه 481

فهرست جداول

جدول (2-1) روش های خوشه بندی برای داده کاوی پویا36

جدول (3-1) ویژگی های مشتریان و محصولات62

جدول (3-2) پایگاه داده63

جدول (4-1) مراکز خوشه های پویا برای C=3

جدول (4-2) مراکز خوشه های ایستا برای C=3

جدول (4-3) مجموع خطا73

جدول (4-4) مراکز خوشه های پویا چرخه 174

جدول (4-5) مراکز خوشه های ایستا چرخه 174

جدول (4-6) مجموع خطای چرخه 175

جدول (4-7) مراکز خوشه های پویا چرخه 276

جدول (4-8) مراکز خوشه های ایستا چرخه 276

جدول (4-9) مجموع خطای چرخه 277

جدول (4-10) مراکز خوشه های پویا چرخه 378

جدول (4-11) مراکز خوشه های ایستا چرخه 378

جدول (4-12) مجموع خطای چرخه 379

جدول (4-13) مراکز خوشه های پویا چرخه 480

جدول (4-14) مراکز خوشه های ایستا چرخه 480

جدول (4-15) مجموع خطای چرخه 481

جدول (4-16) مرکز خوشه های قطعی82

جدول (4-17) مرکز خوشه های فازی83

جدول (4-18) نتایج تحلیل رفتار مشتریان84

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت مديريت تغيير و سازمان هاي يادگيرنده پاورپوینت بررسی مواد هوشمند نمونه سوالات آزمون بهیاری با پاسخنامه حمایت از حقوق مالکانه و تفاوت میان نقض معاهده و مصادره با توجه به رویکرد مراجع داوری و جایگاه حقوق بین الملل نحوه حقوق و دستمزد بیمارستان لقمان حکیم