👈 فروشگاه فایل 👉

فصل دوم پایان نامه استرس شغلی معلمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

فصل دوم پایان نامه استرس شغلی معلمان

هدف از فصل دوم پایان نامه استرس شغلی معلمان با عنوان بررسی رابطه امنیت شغلی و استرس شغلی با تعهد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهر سمنان می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

100

حجم

667/350 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

هدف از این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد استرس شغلی با عنوان بررسی رابطه امنیت شغلی و استرس شغلی با تعهد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهر سمنان می باشد. در این فصل نیاز به امنیت شغلی یکی از نیازهای پایه ای کارکنان معرفی شده است که در شرایط معمولی بدون تامین آن ،امکان رسیدن به سطوح بالاتر نیازهای انسانی امکان پذیر نخواهد بود.

باتوجه به اهمیت و نقش امنیت شغلی بر ادراکات،انگیزه،آرامش فکری و روانی ونهایتا تعهد سازمانی، در این فصل ابتدا تعاریف ،نظریه های مختلف در خصوص امنیت شغلی بررسی شد ودراین خصوص به موضوعاتی از قبیل عوامل موثر بر امنیت شغلی و اثار وپیامدهای امنیت شغلی و...اشاره شد.   سپس در راستای تشریح متغیر استرس شغلی، با ارائه تعریف و مفهوم های مختلف، رابطه آن با امنیت شغلی و تعهد سازمانی بیان شده ومدلهای مختلفی از آن ارائه شد.همچنین مشخص گردید که عوامل سازمانی،فرا سازمانی، محیطی وفردی هر یک به اندازه ای بر استرس شغلی اثر گذار هستند

در ادامه انواع و ابعاد مختلف تعهد سازمانی،عوامل مرتبط و موثر بر آن و مدلهای تئوریک تجزیه و تحلیل تعهد سازمانی تشریح گردید و بطورکلی با توجه به تعاریف و نظریه های متعدد و مختلفی که در مورد تعهد سازمانی بیان شد،  نظریه الن ومی یر که تعهد سازمانی را تعهد به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان، تعهد به عنوان درک هزینه های مربوط به ترک سازمان و تعهد به عنوان تکلیف به ماندن در سازمان به ترتیب به عنوان تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد تکلیفی یا هنجاری دانسته به عنوان مدل تعهد سازمانی در این پژوهش در نظر گرفته شد.  

فهرست مطالب

چکیده    1

فصل دوم    17

مقدمه    17

1-2- بخش اول- امنیت شغلی    18

1-1-2مقدمه    18

3-1-2 جایگاه امنیت شغلی در تئوریهای مدیریت    21

1-3-1-2 تئوری کلاسیک و امنیت شغلی    21

2-3-1-2 تئوری نئوکلاسیک و امنیت شغلی    22

3-3-1-2 عوامل مؤثر بر امنیت شغلی (دیدگاه های جدید)    23

1-4-1-2 رضایت مادی (حقوق و دستمزد)    27

2-4-1-2 عاطفی بودن محیط کار    29

3-4-1-2  ثبات شغلی    31

تعریف ثبات شغلی    31

4-4-1-2  امکان بروز خلاقیت در شغل    32

تعاریف خلاقیت    32

5-1- 2 عوامل موثر بر امنیت شغلی    34

2-5-1-2 عوامل شغلی    36

7-1-2 عدم امنیت شغلی و پیامدهای آن    38

2- بخش دوم - استرس شغلی    42

1-2-2  مقدمه    42

2-2-2 تعريف استرس    43

3-2-2 مدل های استرس    44

3-3-2-2 مدل تاثیر متقابل یا تعاملی (لازاروس1 1966)    47

شکل (4-2) مدل تاثیر متقابل    48

ارزیابی توسط فرد    48

عدم توازن =استرس    48

نتیجه و پاسخ استرس    48

4-3-2-2 مدل تناسب شخص – محیط (مدل کاپلان ، 1998)    48

5-3-2-2 مدل کنترل – تقاضای شغل (مدل کارازک)    49

سطح استرس    49

6-3-2-2 مدل عدم تعادل تلاش – پاداش ، سایگریست1 ( 1996)    50

4-2-2 توسعه مدل های استرس شغلی    51

1-4-2-2 نقش سایکولوژی شناختی در مدل های استرس    51

2-4-2-2 نظریه های فیزیولوژیکی استرس    51

5-2-2 عوامل ایجاد کننده استرس شغلی:    52

1) خط مشی ها سازمانی:    53

2) ساختار سازمانی:    53

3) شرایط فیزیکی سازمان:    53

4) فرآیندهای سازمانی:    53

1)عوامل محیطی:    54

2)عوامل سازمانی:    54

3)عوامل فردی:    54

1-عوامل استرس زای زمانی:    54

2-عوامل استرس زای رویارویی:    55

3-عوامل استرس زای موقعیتی:    55

4- عوامل استرس زای ناشی از انتظار:    55

6-2-2رابطه استرس و عملکرد    55

7-2-2 انواع استرس از لحاظ پیامدهای آن    56

1) استرس منفی    56

2) استرس خنثی:    57

3) استرس مثبت:    57

8-2-2 علایم و نشانه های استرس :    57

1-8-2-2  پیامدهای فردی :    57

1- عملکرد :    58

2- کناره گیری :    58

3- طرز تلقی ها :    58

منبع : مورهد/ گریفین، ترجمه الوانی و معمار زاده، 1377، ص 168    59

9-2-2 استرس معلمان    60

3- بخش سوم -تعهد سازمانی    62

1-3-2-تعاریف تعهد    62

2-3-2-انواع تعهد    62

3-3-2-تعهد سازمانی و تعاریف آن    63

4-3-2-نظریه های تعهد سازمانی    65

1-4-3-2 مدل آلن و می یر    65

2-4-3-2 مدل ماتیو و زا جاک    68

شكل 9-2 عوامل ضروري ، عوامل همبسته و پيامدهاي تعهد سازماني   (ماتيووزاجاك،1990 :174 )    68

عوامل ضروری ومؤثر برای ایجاد تعهد در پنج دسته تقسیم می شوند که عبارت اند از:    68

3-4-3-2 مدل مودی وهمکاران    69

شکل10-2 عوامل مؤثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی (مودی، پورتر استیرز،1982: 253)    69

4-4-3-2 مطالعه پورتر، استیرز(1974)    70

شكل (11    70

-2 )عواملي كه موجب تعهد اوليه مي شوند    70

5-3-2- عوامل موثر بر انواع تعهد    72

2-5-3-2  تعهد مستمر    74

3-5-3-2 تعهد هنجاری یا تکلیفی    74

6-3-2 اهمیت تعهد    75

7-3-2  نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی    76

جدول (2-2) نتایج و پیامدهای احتمالی سطوح مختلف تعهد سازمانی اثر گذار بر کارمندان    76

(منبع ، حسینی کاشانی، 1385)    77

9-3-2 تعهد سازمانی معلمان    78

4- بخش چهارم- مبانی پژوهشی    79

2-Klein    85

جمع بندي    86

نام مولفه ها    86

1-ثبات شغلی    86

2- امکان بروز خلاقیت در شغل    86

3-عاطفی بودن محیط کار    86

4-رضایت مادی    86

5-وجود نظام های فعال و رسیدگی به شکایات کارکنان و دفاع از آن ها    86

چارچوب مفهومی پژوهش    86

1- تعهد عاطفی    87

2- تعهد مستمر    87

3- تعهد هنجاری    87

استرس شغلی    87

نام مولفه    87

1- نگرش به مهارت    87

2- قدرت تصمیم گیری    87

3- کنترل وظایف    87

4- فشار کاری و زمانی    87

5- ابهام نقش    87

6- عدم امنیت شغلی    87

7- کمبود ارزش    87

8- حمایت اجتماعی مدیر    87

منابع    

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت بررسي پروژه تأسيسات مکانيکي پاورپوینت بررسی پمپ های هیدرولیکی مقیاس همدلی مهرابیان و اپستین ، 1972 راهکارهای نهادهای کیفری در پیشگیری از بزه دیدگی زنان روابط طرفین قرارداد اختیار معامله